Wytyczne WUP w związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem IP RPO WSL – WUP Katowice dot. czasowej zmiany zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych.

„IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych od 12 do 25 marca br., z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. W ww. okresie IP RPO WSL – WUP zwalnia Przedsiębiorcę z obowiązku niezwłocznego złożenia aktualnego formularza korygującego Uczestnika (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu) w wersji papierowej. Nie zmienia to jednak bezwzględnej konieczności poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w harmonogramie realizacji usługi rozwojowej (w tym miejsca faktycznej realizacji usługi) nie później niż jeden dzień przed dniem, którego dotyczy ta zmiana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w opisanej sytuacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuszcza, aby Przedsiębiorcy przedstawiali formularze korygujące z nowymi terminami usług rozwojowych w wersji papierowej najpóźniej na etapie rozliczenia wniosku o dofinansowanie.”