Aplikuj

Uwaga: Harmonogram naboru PSF na rok 2020

Uwaga!

Od 5 maja 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzi nabór w trybie ciągłym. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji w projekcie. Fiszka może zostać wysłana w dowolny dzień i o dowolnej godzinie.

Fiszkę wniosku należy podpisać i przesłać za pomocą platformy SEKAP, zgodnie z Instrukcją składania fiszki wniosku, aby była wzięta pod uwagę przy ustalaniu kolejności wpływu wniosków.

Przedsiębiorca po elektronicznym złożeniu fiszki wniosku zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej lub elektronicznej wraz z UPP oraz fiszką wniosku.

Operator poinformuje Przedsiębiorcę o terminie dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych przesyłając wiadomość na adres skrzynki pocztowej podany w fiszce wniosku.

UWAGA!!!
Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP” w dniu 31 grudnia 2020 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 30 października 2020 r.,aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Jeśli planujecie Państwo usługi rozpoczynające się w III kwartale 2020 r., trwające poza podany powyżej termin, od 1 września 2020 r. będzie istniała możliwość składania wniosków do naszego nowego projektu „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”.


Obowiązujące dokumenty

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
Załącznik nr 2: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.