Aplikuj

Uwaga: Harmonogram naboru PSF na rok 2020

Uwaga!
Fiszkę wniosku należy podpisać i przesłać za pomocą platformy SEKAP tylko w okresie naboru, między godziną 10.00 a 15.00, aby była wzięta pod uwagę przy ustalaniu kolejności wpływu wniosków.

Przedsiębiorca po elektronicznym złożeniu fiszki wniosku zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej wraz z wydrukowanym UPP oraz wydrukowaną fiszką wniosku bezpośrednio do Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie projektu.


Obowiązujące dokumenty

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
Załącznik nr 2: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.