Dokumenty do pobrania

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych przyjęte Uchwałą nr 83 KS PSF z dnia 30.03.2020 r.,  obowiązujące od 30 czerwca 2020 r.

Regulamin naboru do projektu

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 20.08.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 29.06.2020)

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązywał do 29.06.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 30.06.2020 r.
Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 29.06.2020) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 30.06.2020 r.