O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP” (projekt będzie trwał do 30.06.2021 r.). Łączna wartość projektu wynosi 1.891.837,73 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.607.756,27 zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dofinansowanie
Operator PSF prowadzi dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, wspólnicy, partnerzy.

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 5.000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

Kategorie usług rozwojowych:
– usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
– usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Dofinansowaniem nie są objęte szkolenia, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa, np. szkolenia BHP, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:
50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (bez mikroprzedsiębiorstw):

 • 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa:
  – z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  – z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
  – z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,

 • 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%,
 • 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika grupy:

 • – osób niepełnosprawnych o 10%,
 • – osób 50+ o 10%,
 • – osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W związku z realizacją projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP” informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 • przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);
 • dane osobowe będą przetwarzane w imieniu IZ RPO do dnia następującego po upływie 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy publicznej, tj. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. W przypadku odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych, okres ich przechowywana wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, w szczególności:
  – udzielenia wsparcia;
  – potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;
  – monitoringu;
  – ewaluacji;
  – badań i analiz;
  – kontroli;
  – audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje;
  – sprawozdawczości;
  – rozliczenia projektu;
  – odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania;
  – zachowania trwałości projektu;
  – archiwizacji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą przy al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202 Częstochowa; kontakt do Inspektora Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@arr.czestochowa.pl;
 • Instytucję Zarządzającą RPO WSL;
 • Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@wup-katowice.pl;
 • instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • Instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych.

O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik projektu zostanie poinformowany w drodze pisemnej.